top klein1

Rechtspraak verborgen gebreken bij koop bestaand huis

 

                                                                                                                rechtspraak verborgen gebreken huis

 

Hieronder treft u voorbeelden uit de rechtspraak over verborgen gebreken bij het kopen van een bestaand huis. De voorbeelden geven een 'richting en leidraad', maar bedenk: elke indivuduele zaak is uniek. Heeft u te maken met een verborgen gebreken kwestie?, bel ( 020 - 6890 863) of mail onze ervaren juristen en advocaten.

Wilt u als koper zelf de verkoper aansprakelijk stellen, bestel dan onze modelbrief.

- verborgen gebreken bij oud huis:

o Vraag voor wiens rekening en risico een verborgen gebrek behoort te komen. Gelet op de ouderdom van het huis en de daaromtrent specifiek in het koopcontract opgenomen clausule, dienden eisers er rekening mee te houden dat op korte termijn achterstallig onderhoud verricht diende te worden, ook al was de noodzaak daartoe ten tijde van de verkoop niet direct zichtbaar. Verkoper is niet aansprakelijk. (LJN: AO8132, Rechtbank Haarlem d.d. 31-03-2004).

o De rechtbank stelt voorop dat een koper van een reeds bestaande woning, in dit geval gebouwd 1895, niet kan en mag verwachten dat de woning de eigenschappen heeft van een nieuwe woning. Van een verkoper mag worden verwacht de hij de hem bekende onzichtbare gebreken, waardoor de woning de feitelijk eigenschappen mist die voor normaal gebruik nodig zijn, aan de koper meldt. Met betrekking tot onzichtbare gebreken die de verkoper onbekend zijn, geldt dat de verkoper hiervoor slechts aansprakelijk kan worden gesteld indien het gebrek zich manifesteert in concrete overlast die zodanig ernstig is dat een normaal gebruik van de woning wordt verhinderd. Rechtbank Arnhem 4 dec 1997, Rechtbank Utrecht 17 september 1997.

- non-conformiteit; normaal gebruik, voldoet het aan de redelijke verwachtingen?:

o Voor de uitleg van het begrip ‘normaal gebruik’ wordt aangesloten bij hetgeen daaronder naar gangbaar spraakgebruik wordt verstaan (HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:AU2414). Dit betekent dat in een woning gewoond moet kunnen worden op een voldoende veilige manier, met een redelijke mate van duurzaamheid en zonder dat het woongenot wezenlijk wordt aangetast.

o  Anders dan [gedaagden hoofdzaak/eisers in vrijwaring] betogen, is de kantonrechter van oordeel dat deze gebreken in de weg staan aan het gegarandeerde normaal gebruik als woonhuis. Voor de uitleg van het begrip ‘normaal gebruik’ wordt aangesloten bij hetgeen daaronder naar gangbaar spraakgebruik wordt verstaan (Hoge Raad 23 december 2005, ECLI:NL:HR:AU2414). Dit is niet beperkt tot veilig wonen, zoals [gedaagden hoofdzaak/eisers in vrijwaring] lijken te stellen, maar betekent dat in de woning moet kunnen worden gewoond op een voldoende veilige manier, met een redelijke mate van duurzaamheid en zonder dat het woongenot wezenlijk wordt aangetast. Dat kan nu niet. Gezien het expertiserapport en bijbehorende foto’s wordt het woongenot van [eisers in de hoofdzaak] wezenlijk aangetast door het vocht en de lekkage in de keuken en aanbouw , Kantonrechter Alkmaar 13 oktober 2021 RBNHO:2021:9289

o De fundering is een wezenlijk onderdeel van een woning, hetgeen betekent dat gebreken aan de fundering een wezenlijk gebrek kunnen opleveren in de zin van artikel 7:17 BW. Daarbij gaat het niet enkel om gebreken die het woongenot onmiddellijk in de weg staan, maar ook om gebreken die op (afzienbare) termijn moeten worden verholpen, om ook in de toekomst het woongenot te kunnen behouden. Of in dit geval ook sprake is van een wezenlijk gebrek hangt af van hetgeen [eisers] bij de aankoop van de woning van de overeenkomst mocht verwachten. Dit is afhankelijk van een aantal omstandigheden, zoals de leeftijd van de woning, de koopprijs en de bouwkundige staat van de woning, zoals deze is onderzocht door Bouw Techno en VEH. In het licht van deze omstandigheden moet worden beoordeeld of het feit dat de fundering, volgens het funderingsonderzoek, nog een handhavingsduur van dertig jaar heeft zonder dat herstel maatregelen moeten worden genomen, in de lijn der verwachtingen lag voor [eisers]. Indien dit het geval is, kan hij zich niet beroepen op non-conformiteit omdat hij dan geleverd heeft gekregen hetgeen hij op basis van de koopovereenkomst mocht verwachten.( LJN: AZ1068, Rechtbank Dordrecht 18/10/06);

o Scheuren muur/fundering: Voor het geval de deskundige in zijn eindrapport tot de conclusie komt dat sprake was van een voortschrijdend proces van zetting en/of scheurvorming, is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een gebrek dat het gebruik van de woning als woonhuis belemmert en daarmee van non-conformiteit voor de gevolgen waarvan verkoper moet instaan. Weliswaar gaat het om een woning die ten tijde van de aankoop circa 83 jaar oud was en moeten de gerechtvaardigde verwachtingen ten aanzien van de bouwkwaliteit in dat licht worden beoordeeld, maar ook dan hoefde eiser een dergelijk gebrek dat het behoud van de woning bedreigt niet te verwachten. In dat geval kan zonder het nemen van ingrijpende maatregelen op termijn niet meer in de woning worden gewoond, waaronder wordt verstaan een wonen op een voldoende veilige manier, met een redelijke mate van duurzaamheid en zonder een wezenlijke aantasting van het woongenot ( Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem 8 december 2021 RBGEL:2021:7328 ).

o Scheefstand/verzakking: Kopers stellen datt zij woning niet normaal kunnen gebruiken vanwege scheefstand/verzakking van de woning. De rechter geeft kopers daarin gelijk 

o De rechtbank overweegt dat [x] er op grond van artikel 7:17 lid 1 BW, gelezen in combinatie met artikel 5.3 van de koopovereenkomst(5.3. De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. […] Voor andere eigenschappen dan die voor normaal gebruik nodig zijn, noch voor gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper kenbaar zijn op het moment van tekenen van deze overeenkomst, staat verkoper niet in), van mocht uitgaan dat de boerderij de eigenschappen bezat die nodig zijn voor normaal gebruik. Daaronder dient te worden verstaan dat geen sprake is van gebreken die het gebruik wezenlijk aantasten. Daarbij gaat het niet enkel om gebreken die het gebruik direct en onmiddellijk in de weg staan, maar ook om gebreken die op afzienbare termijn moeten worden verholpen om ook in de toekomst gebruik te kunnen blijven maken van (in dit geval) de ligboxenstal en de mestkelders.

o Vooropgesteld wordt het volgende. Bij de koop van een woning is het niet zo dat elke onvolkomenheid daaraan maakt dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt als bedoeld in artikel 7:17 BW. De koper van een bestaande woning zal, afhankelijk van ouderdom en prijs daarvan, tot op zekere hoogte rekening moeten houden met een bepaalde mate van meteen te verrichten achterstallig onderhoud en aanpassing (bijvoorbeeld van installaties) aan de eisen van de tijd, ook al was de noodzaak daartoe ten tijde van het sluiten van de koop niet direct zichtbaar. De verkoper hoeft niet uit eigen beweging elke onvolkomenheid te melden, maar als hem ernaar wordt gevraagd, mag hij daarover geen onjuiste mededelingen doen. Gaat het om ernstige gebreken die een normaal gebruik in de weg staan, dan moet de verkoper indien hij daarvan op de hoogte is, in het algemeen ook ongevraagd daarover mededelingen doen (mededelingsplicht). Doet hij dat niet, dan kan hij zich ter afwering van zijn aansprakelijkheid er in het algemeen niet op beroepen dat de koper het gebrek zelf had kunnen ontdekken. Indien ook de verkoper niet wist van een na de koop geconstateerd ernstig gebrek, zal hij daarvoor, behoudens andersluidende bedingen, op grond van artikel 7:17 BW jegens de koper moeten instaan. Dit is slechts anders indien de koper in de concrete omstandigheden van het geval reden had om te twijfelen aan de aanwezigheid van een bepaalde eigenschap of indien hij het gebrek bij onderzoek binnen de grenzen van het redelijke had kunnen ontdekken. Het voorgaande komt er kort samengevat op neer dat de verkoper van een bestaand woonhuis op grond van artikel 7:17 BW in het algemeen slechts aansprakelijk is voor wezenlijke gebreken die een normaal gebruik als woonhuis in de weg staan, maar niet voor gebreken die daaraan niet in de weg staan.(d.d. 19-01-05 LJN: AS6049, Rechtbank Arnhem)

o Niet elke onvolkomenheid aan de woning levert non-conformiteit op;koper moet, afhankelijke van de ouderdom en de prijs van het huis, tot op zekere hoogte rekening houden met te verrichten onderhoud en aanpassingen aan de eisen van de tijd; de verkoper behoeft niet uit eigen beweging elke onvolkomenheid te melden, maar mag als hem vragen worden gesteld geen onjuiste mededelingen doen; over hem bekende ernstige gebreken die aan een normaal gebruik in de weg staan, moet de verkoper in het algemeen ook ongevraagd mededelingen doen (rechtbank Arnhem, 4 december 1997, NJ kort 1998,22)

o Rb Gelderland 25 oktober 2018, RBGEL 2018:5360: De rechtbank is van oordeel dat eiser onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen dat de omstandigheid dat de radiator in de hal niet is aangesloten, of dat slechts een deel van de badkamervloer wordt verwarmd, normaal gebruik van de woning in de weg staat

o verkoper is aansprakelijk voor slechte kapconstructie 85 jarige woning, Gerechtshof Amsterdam, LJN: BC 7917.

o vocht en schimmel: De lekkage die nog bleek te bestaan door een probleem aan de hele zijgevel, vormt een gebrek dat in de weg staat aan een normaal gebruik van de woning. Het gaat hier namelijk om een aanhoudend vochtig klimaat in de woning - voornamelijk in de woonkamer - met voortdurende schimmelvorming als gevolg ( Rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht 22 mei 2019 RBMNE:2019:2279 ).

o vocht in muur:  De kantonrechter volgt gedaagde in zijn betoog dat het vochtprobleem en de op de muur aanwezige vlekken het normale gebruik van de woning niet in de weg staan. Gesteld noch gebleken is dat in de woning sprake is van een aanhoudend vochtig klimaat met bijvoorbeeld schimmelvorming of andere klachten tot gevolg. Eveneens is niet vast komen te staan dat sprake is van een ongezonde leefomgeving voor [eisende partij]. Weliswaar zijn op de muur vochtplekken zichtbaar en het huidige muurpleister komt los, maar daaruit volgt niet dat de woning niet normaal kan worden gebruikt. Verder betrekt de kantonrechter in dit oordeel dat de door [eisende partij] gekochte woning meer dan 200 jaar oud is en dat aan de koop van een woning van een dergelijke leeftijd risico’s verbonden zijn ( Kantonrechter Maastricht 3 februari 2021 RBLIM:2021:951 ).

o verroeste stalen draagbalk in fundering maakt de woning niet ongeschikt voor normaal gebruik, omdat de draagkracht van de balk niet is afgenomen doordat later een steunbeer is aangebracht, Rechtban Arnhem;

o Houtworm/aantasting draagkracht: Als het dak zodanig is aangetast dat het over onvoldoende draagkracht beschikt (onveilig is), is de schuur naar het oordeel van het hof niet geschikt voor dergelijk normaal gebruik, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 augustus 2020 GHARL:2020:6337

o Muizen- rattenplaag: Het hof is van oordeel dat koper met het Rentokil-rapport voldoende heeft onderbouwd dat ten tijde van de eigendomsoverdracht sprake is geweest van een muizen- en rattenplaag. Een muizen- en rattenplaag van de gestelde omvang staat aan normaal gebruik van de woning in de weg gelet op de gezondheidsrisico’s die daaraan kleven. De kosten van het onderzoeken en bestrijden van het ongedierte (€ 1.270,-), Gerechtshof Den Haag 22 maart 2022 GHDHA:2022:615

o scheurvorming: Gerechtshof Den Bosch, 21 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3450: scheurvorming staat normaal niet in de weg als de scheur cosmetich kan worden opgelost en niet zal leiden tot constructieve problemen bij voorstchrijding tijd.

o Huiszwam in de kruipruimte. Als gevolg van de huiszwam zijn houten vloerdelen en de balklaag van de woning aangetast, waardoor deze naar verwachting moet worden vervangen. Hierdoor is woning niet geschikt voor normaal gebruik, Rechtbank Zutphen

o Huiszwam: Van een gebrek dat het gebruik van de bewoning belemmert is normaal gesproken pas sprake bij ernstige gebreken, bijvoorbeeld een gebrek dat de veiligheid van de bewoning van het pand direct dan wel binnen afzienbare termijn in gevaar brengt, als het niet wordt hersteld. De geconstateerde zwam kan in beginsel een dergelijk gebrek opleveren. Zwam tast de draagkracht aan van het hout en dat kan leiden tot gevaarlijke woonsituaties. Dat de zwamaantasting ten tijde van de levering al het stadium had bereikt dat direct dan wel binnen afzienbare termijn voor gevaar te duchten was, staat voor het hof vooralsnog echter niet vast. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020 GHARL:2020:3682

o Huiszwam+ ouderdomsclausule:  Koop van een oude woning. Zwam. Conformiteitsvereiste. Ouderdomsclausule. Uitleg van de koopovereenkomst. Kenbaarheid van het gebrek. De ontdekking van zwam in houten vloerdelen en –balken van een oude woning kort na de levering, levert nog geen non-conformiteit op. Kopers hadden gelet op de ouderdom van de woning (meer dan 135 jaar) en de in de koopovereenkomst opgenomen ouderdomsclausule, op een dergelijk gebrek bedacht kunnen zijn en daar redelijkerwijs onderzoek naar kunnen laten verrichten. De door verkopers ingevulde vragenlijst heeft niet de strekking om aan kopers een aanvullende garantie te bieden. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2020:3682

o losliggende vloertegels. Dit verhindert het normale gebruik van de woning omdat het hier gaat om tegels in de woonkamer en de woonkamer een essentiële functie voor bewoning heeft, Rechtbank Utrecht;

o boomsterfte tuin: Volgens Rechtbank Den Haag 18 september 2019 RBDHA:2019:9842 maakt bomensterfte in de tuin het gekochte non-conform en niet geschikt voor normaal gebruik.

o Water in kelder: Na levering ontdekt de koper dat er na regenval water op de keldervloer komt te staan.  De (kelder van de) woning heeft hierdoor niet de eigenschappen die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn in de zin van artikel 5.3 van de koopakte. De gebreken waren bij het sluiten van de koopovereenkomst niet kenbaar aan de koper in de zin van artikel 5.3 van de koopakte, mede omdat de verkoopster aan de koper had meegedeeld dat zij nimmer wateroverlast had ondervonden in de kelder ( Gerechtshof Den Bosch 12-01-2016)

Water in kelder (incidenteel)): Naar het oordeel van het hof kan, naar gangbaar spraakgebruik, niet gezegd worden dat incidentele wateroverlast in (een deel van) de kelder onder een woning bij hevige regenval, betekent dat die woning niet voor normaal gebruik geschikt is.(Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 september 2019 GHSHE:2019:3480)

o Krakend dak: Woning met krakend dak voldoet niet aan de koopovereenkomst, Rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht 28 februari 2020 RBMNE:2020:978

o Knallend dak: knallend dak staat maakt het huis non-conform: Rechtbank Gelderland 21 april 2021 RBGEL:2021:2404

o Dakbedekkingsconstructie : Het ontbreken van een deugdelijke dakbedekkingsconstructie belet naar het oordeel van de rechtbank het normale gebruik van een woning, o.a. . ivm. de reële kans op lekkages binnen afzienbare tijd. Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht 31 maart 2021 RBLIM:2021:2967

o Constructiefout dak:  foute constructie veroorzaakt lekkage en verhindert normaal gebruik woning. Verkoper aansprakelijk ondanks geconstateerd gebrek 20 maanden na levering en ouderdomsclausule vanwege vernieuwing dak 3 jaar gelden.  Rechtbank Noord-Holland 2 maart 2022, RBNHO:2022:1923

o Lichthinder: lichthinder kán het normaal gebruik van een woning in de weg staan HR 11 december 2020 ECLI:NL:HR:2020:2003

o Gebrekkige vloerverwarming huiskamer: vloerverwarming huiskamer is bedoeld als hoofdverwarming maar verwarmt door gebreken slechts tot 18 graden, zodat geen sprake is van normaal kunnen gebruiken.. Rb. Zeeland-West-Brabant 2021-06-16, ECLI:NL:RBZWB:2021:3107

- ouderdomsclausule; wanneer wel/niet beroep mogelijk
o verborgen gebrek bij overeenkomst met ouderdomsclausule. Koper dient er rekening mee te houden dat op korte termijn achterstallig onderhoud verricht diende te worden, ook al was de noodzaak daartoe ten tijde van de verkoop niet direct zichtbaar
(rechtbank Haarlem, LJN AO8132, d.d. 31-03-04);

o Rechtbank Limburg: de voorzieningenrechter oordeelt dat de ruimte waar het vochtprobleem zich voordeed in 2016 nog geen tien jaar daarvoor verbouwd was, en dat de ouderdomsclausule daarop niet van toepassing is. Het vochtprobleem is volgens de voorzieningenrechter zo ernstig dat het aan een normaal gebruik in de weg staat en veroordeelt verkopers tot betaling van (een voorschot op) schadevergoeding ( ECLI:NL:RBLIM:2017:10958 ).

o Koop woonhuis met bouwjaar 1955 met twee (door lekkage) ernstig aangetaste vloerbalken door fout bij verbouwing van badkamer in 2008. Hof legt (met Haviltex-maatstaf) ouderdomsclausule restrictief uit aldus dat uitsluitend die gebreken voor risico van koper komen die het gevolg zijn van de ouderdom van de woning ( Gerechtshof Amsterdam 17 december 2019 GHAMS:2019:4501 ).

o Gerechtshof Den Haag uit november 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:2835). In deze zaak overwoog het hof dat de gekozen bewoordingen van de ouderdomsclausule expliciet zien op de (kwaliteit van de) vloeren. De exoneratie is dus (mede) gericht op gebreken in deze specifiek benoemde vloeren, zonder dat daarbij over oude vloeren hoeft te gaan. Ofwel een gunstige uitleg in voordeel van de verkoper.. De omstandigheid dat de bepaling is aangeduid als ‘Ouderdomsclausule’ doet daar niet aan af (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 mei 2018.

o Door de toevoeging van de woorden “onder andere” in de ouderdomsclausule wordt in feite volledig teniet gedaan aan de garantie die de verkoper aan de koper geeft, zijnde dat de woning geschikt is voor normaal gebruik. De niet-limitatieve opsomming in het exoneratiebeding resulteert erin dat de koper gevrijwaard is van aansprakelijkheid voor elk denkbaar kwaliteitsgebrek. In dit geval is het aannemelijker om enkel de kwaliteitsgebreken die verband houden met de ouderdom van de woning en de destijds geldende bouwkundige kwaliteitseisen onder de ouderdomsclausule te laten vallen, zoals ook het Gerechtshof Amsterdam in december 2019 oordeelde (ECLI:NL:GHAMS:2019:4501).;

o beroep op ouderdomsclausule baat verkopers niet als zij voor de verkoop zelf een offerte hebben aangevraagd voor herstel fundering maar dit niet hebben medegedeeld aan kopers, Gerechtshof Amsterdam 5 oktober 2021 GHAMS:2021:2989

-ouderdomsclausule en niet bewoningsclausule: constructiefout valt niet onder ouderdomsclausule of niet-bewoningsclausule, Kantonrechter Assen 6 augustus 2019 RBNNE:2019:5944

Gebrek spouwmuur: Koper koopt nieuwe woning die door verkoper nog nooit is bewoond en ten tijde van de koop nog niet helemaal klaar was. Circa anderhalf jaar na de verkoop wordt schimmelvorming in het souterrain geconstateerd. Dat komt door een constructiefout in de spouwconstructie waardoor onvoldoende vocht wordt afgevoerd. Dat oordeel van de deskundige overtuigt het hof, ook al is dat deels gebaseerd op een partijdeskundigenrapport. Dat verkoper niet op de hoogte was van het gebrek doet er niet toe omdat gegarandeerd was dat de woning de eigenschappen die voor bewoning nodig zijn ( Hof 's-Hertogenbosch 08-01-2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:43 )

Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht 21 oktober 2020 RBLIM:2020:8215

Puin in de tuin: volgens Hof te Den Bosch vormt puin in de tuin geen hinder van het normaal gebruik van de woning, maar is er wel sprake van schending medelingsplicht van verkoper en dwaling. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 juli 2019 GHSHE:2019:2338

Tuin: Gestelde non-conformiteit geleverde woning met tuin vanwege een in de tuin aanwezige verhardingslaag; de rechtbank oordeelt dat deze verhardingslaag in de weg staat aan het normaal gebruik van het gekochte als bedoeld in de NVM-koopovereenkomst; bewijsopdracht aan verkoper dat de verhardingslaag aan de koper is meegedeeld voorafgaand aan het sluiten van de koop, Rechtbank Overijssel 25 augustus 2021 RBOVE:2021:3465

Asbest in tuin: de omvang van de verontreiniging naar het oordeel van de rechtbank betrekkelijk gering is en normaal gebruik van de onroerende zaak niet wezenlijk in de weg staat. [eiser in 20-58] heeft de stelling van [gedaagden in 20-58/eisers in 20-387], dat de verontreiniging is aangetroffen op 70 meter van de woning, niet of onvoldoende gemotiveerd betwist. Verder omvat de verontreiniging niet een substantieel deel van de zaak en is niet aannemelijk geworden dat voor normale bewoning het treffen van (ingrijpende) maatregelen noodzakelijk is. Uit het Nipa-rapport blijkt weliswaar dat sprake is van een ernstige bodemverontreiniging, maar dit betreft een oppervlakte van slechts 49 m² (met een diepte van 0,4 meter en daarmee een volume van circa 20 m³). Mede in aanmerking genomen de verhouding tot het gehele perceel (circa 8.400 m²) is de rechtbank van oordeel dat de hoeveelheid aangetroffen asbest binnen de grenzen valt van hetgeen [eiser in 20-58] kon verwachten. Voor het overige kon de woning inclusief tuin immers gewoon worden gebruikt, zonder dat dit onaanvaardbare risico's voor de gezondheid opleverde en zonder dat sanering noodzakelijk was. ( Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem 17 november 2021 RBGEL:2021:7240 ).

Asbest, verkoper aansprakelijk ondanks asbestclausule: In deze zaak ( ECLI:NL:RBOVE:2022:488 )  hebben de verkopers dan wel gebruikgemaakt van een asbestclausule, zij hebben vervolgens ook opgenomen dat er – voor zover zij weten – geen sprake is van verontreinigingen in het verkochte die het normaal gebruik belemmeren. Dit kwam de verkopers duur te staan, nu de aanwezigheid van asbest in bepaalde delen van het perceel het normaal gebruik volgens de kantonrechter wel degelijk belemmerde. In deze zaak leidt dit ertoe dat de verkoper uiteindelijk ten aanzien van een bepaald gedeelte van het perceel tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst.

Gevelmuren: probleem aan buitenkant gevelmuren staat niet aan normaal gebruik van de woning in de weg.Rechtbank Den Haag 6 december 2017 RBDHA:2017:14351

Verkoper mag redelijkerwijs niet verwachten dat hij in een extreme situatie, waarin de woning ongeschikt was voor bewoning wegens instortingsgevaar, beroep kan doen op de ouderdomsclausule.

Lekkage badkamer: Het hof deelt dit standpunt niet. Vaststaat dat er sprake was van een lekkage van de badkamer ten tijde van de levering. Uit het deskundigenrapport valt op te maken dat de lekkage van een zodanige omvang was, dat deze direct verholpen diende te worden. Naar het oordeel van het hof is sprake van een wezenlijk gebrek aan de woning dat aan een normaal gebruik in de weg staat. Vaststaat immers dat na het gebruik van de douche op de verdieping, in de daaronder gelegen woonkamer water naar buiten kwam. Een lekkage in een badkamer die ertoe leidt dat water op een andere verdieping naar buiten treedt, kan op termijn tot structurele gebreken aan een woning leiden en moet daarom op korte termijn verholpen worden ( Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem 18 juni 2019 GHARL:2019:5106 );

Lekkage badkamer: Kantonrechter Alkmaar 30 maart 2022 RBNHO:2022:3155
Aantasting houten ondervloer gekochte woning door (op zichzelf verholpen) lekkage badkamer. Gebrek dat aan normaal gebruik in de weg staat. Verkoper aansprakelijk voor herstelkosten. Het aangetaste hout is geen gevolgschade, zoals gedaagde betoogt, maar het gebrek waarop de gevorderde herstelkosten zien.

Loden leidingen ( in een huurzaak)Begin maart 2021 heeft de rechtbank Amsterdam een vonnis gewezen waarin de huurder van woonruimte is gevolgd in zijn standpunt dat sprake is van een reële kans op gezondheidsschade bij de aanwezigheid van een loodgehalte van 9.3 microgram per liter water, en dat dat een gebrek is. Dit terwijl de norm nu nog ligt bij 10 microgram per liter water. Naar verwachting wordt de norm eind 2022 pas verlaagd naar 5 microgram per liter water. De huurder had een vordering tot huurprijsvermindering ingesteld, en toegewezen gekregen. Het gebrekenboek van de huurcommissie schrijft een verlaging met 60% voor, bij 10 microgrom per liter water of meer. In dit geval is de huurprijs verlaagd met 40%, een en ander tot de loden leidingen vervangen waren.

Energielabel: 

Vordering koper afgewezen. Hof Arnhem-Leeuwarden wees de vordering van koper af (ECLI:NL:GHARL:2019:8211) .  Over de informatie in het energielabel met betrekking tot de gebruikte glassoort en isolatie oordeelde het hof dat deze informatie niet afkomstig was van de verkopers, maar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die het energielabel heeft afgegeven. Er is volgens het hof niet gebleken dat de verkopers aan deze rijksdienst onjuiste informatie hebben gegeven. Geen wanprestatie door de verkopers. Bovendien was het de verkopers niet bekend dat voor koper het energielabel A van belang was. De door de verkopers gestelde specificaties maakten daarom ook geen onderdeel uit van de koopovereenkomst, zodat er ook geen sprake was van wanprestatie.

Tekst op Funda kan als garantie gelden

 Een woonhuis werd op de website Funda te koop aangeboden. De tekst op de website vermeldde onder meer: “… de houten vloer op de begane grond is vervangen door beton (geen zwam) … Er blijkt toch zwam te zijn en in rechte wordt de tekst op Funda, in combinatie met andere mededelingen van verkoper, als een garantie aangemerkt.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden 24 september 2019 GHARL:2019:7799

Afwijking van verkoopbrochure: terecht beroep op dwaling en schade vanwege afwijking van verkoopfolder, Rechtbank Limburg 12 mei 2021 RBLIM:2021:4071

Koper mocht méér verwachten dan normaal gebruik: Naar het oordeel van de rechtbank mocht koper op grond van de mededelingen van verkoper  (zie r.o. 2.1 in de verkoopadvertentie op Funda) méér verwachten dan hetgeen naar objectieve maatstaven voor normaal gebruik van de woning vereist is. De woning was immers compleet vernieuwd, beschikte over nieuwe hardhouten kozijnen, een nieuw aangelegd dakterras en was voorzien van (nieuw) stuukwerk. Rechtbank Rotterdam 14 juli 2021 RBROT:2021:7446

Houtkachel buren: houtkachel buren kan een verborgen gebrek opleveren ivm. gezondheidsschade en waardevermindering ( fiscale zaak ), Rechtbank Midden-Nederland 29-11-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5900

- aansprakelijkheid makelaar; bijv bij koper niet wijzen op risico verborgen gebreken
o (Meijer/Notaris S. NJ 1993,188 Hoge Raad) De mate van zorgvuldigheid van de dienstverlener vindt haar grens daar waar de dienstverlener goede grond heeft aan te nemen dat de opdrachtgever zichzelf op de hoogte heeft gesteld of dat hij voldoende inzicht heeft.

o Verborgen gebrek dat zichtbaar werd bij verbouwing na koop huis. Makelaar had voor aankoop bouwkundig rapport laten opstellen waarbij gebrek niet aan het licht is gekomen(ook al kwam dit rapport te laat) Makelaar is informatieplicht afdoende nagekomen, dit zou anders zijn geweest indien het gebrek zichtbaar was geweest. LJN: AX5761, Rechtbank Haarlem 10/05/06)

o Door de makelaar van verkoper aan koper gedane foutieve mededelingen kunnen aan de verkoper worden toegerekend, waardoor verkoper eveneens - naast de makelaar - aansprakelijk is. ECLI:NL:GHAMS:2013:1378

o HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1176, inzake maat woning, meetinstructie

o Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 1-12-2020,  Zoekresultaat -ECLI:NL:GHSHE:2020:3696, Makelaars die zijn aangesloten bij de NVM, VBO of VastgoedPro zijn verplicht om de meetinstructie te volgen die is gebaseerd op de NEN-2580-norm. Die norm schrijft voor wat meetelt voor het netto-gebruiksoppervlak van de woning. Als de makelaar de meetinstructie niet volgt en een verkeerd oppervlak vermeldt op Funda, kan hij jegens de koper aansprakelijk zijn voor de schade die daarvan het gevolg is. Hoe wordt de schade berekend:: verschil koopsom en marktwaarde

o Als makelaar echter heeft meegedeeld dat het verkrijgen van een parkeervergunning als bewoner van een appartement mogelijk is, maar dat er wellicht een wachtlijst zou zijn, beantwoordt het appartementen niet aan de overeenkomst, Gerechtshof Amsterdam 23 april 2019 GHAMS:2019:1459

o Kopers mogen er in beginsel van uitgaan dat de meetinstructie is gehanteerd en dat de in de verkoopinformatie genoemde woon- of gebruiksoppervlakte dus overeenkomt met de netto woonoppervlakte van de woning. Makelaar aansprakelijk.

Verkoopmakelaar heeft onrechtmatig gehandeld door eisers van een hem bekend gebrek aan de woning niet voorafgaand aan de koop op de hoogte te stellen. Van een redelijk bekwaam en redelijk handelende makelaar mag worden verwacht dat hij de informatie met eisers had gedeeld. De schade wordt door de kantonrechter schattenderwijs begroot op € 2.000,00, ECLI:NL:RBNHO:2020:6963, Rechtbank Noord-Holland

o correcte invulling vragenlijst: Is verkopend-makelaar aansprakelijk ten opzichte van koper voor de niet correcte invulling van vragenlijst door verkoper? Het is in beginsel de verkoper die verantwoordelijk is voor het naar waarheid invullen van de vragenlijst omtrent het te verkopen object en niet de makelaar.
De Raad van Toezicht Eindhoven/Maastricht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars O.G. en Vastgoeddeskundigen NVM 31 oktober 2013

Kenbaar, onderzoeksplicht, mededelingsplicht: 

Voor de kenbaarheid van gebreken geldt in zijn algemeenheid, dat als een koper aanleiding heeft om te twijfelen aan de staat waarin de zaak zich bevindt en (daarom) aan de geschiktheid van die zaak voor het doel waarvoor hij die wil kopen, van hem verwacht mag worden dat hij daarnaar onderzoek zal laten verrichten (onderzoeksplicht). Als hij nalaat onderzoek te verrichten, terwijl dat redelijkerwijs wel van hem gevergd had mogen worden en dat onderzoek het gebrek ook aan het licht zou hebben gebracht, zal in beginsel geen sprake zijn van een gebrek dat voor de koper niet kenbaar was. Die onderzoeksplicht verviel niet doordat [geïntimeerde1] in de vragenlijst had ingevuld dat er geen ongedierte of zwam aanwezig zou zijn. De beantwoording van vragen in de vragenlijst door de verkoper komt niet de betekenis toe van een aanvullende garantie

Daar staat tegenover dat als een verkoper weet dat een zaak bepaalde gebreken heeft waarvan de aanwezigheid en/of de ernst niet zonder nader onderzoek kenbaar is, hij daarvan mededeling zal moeten doen aan de koper (mededelingsplicht). Komt de verkoper die verplichting niet na, dan is hij voor het gebrek jegens de koper aansprakelijk, in de meeste gevallen ook als het gebrek voor de koper wel kenbaar was. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020 GHARL:2020:3682

Rechtbank Noord-Holland, 16-09-2020,  ECLI:NL:RBNHO:2020:7355, het gebrek aan het dak van de garage had voor koper kenbaar moeten  zijn ( gezien doorhangen, scheurtjes en plassen op dak) , zodat koper geen beroep kan doen op het niet normaal kunnen gebruiken van de garage. Koper heeft verzuimd voldoende onderzoek tre doen

o Van de garantie zijn echter uitgesloten de gebreken die “kenbaar” zijn voor de koper. Dat is breder dan bekende gebreken: met “kenbare gebreken” wordt aan de onderzoeksplicht van de koper gerefereerd. Ook gebreken die de kopers niet kenden maar die zij (wel) zouden hebben ontdekt indien zij het onderzoek had verricht dat redelijkerwijs van hen mocht worden gevergd, zijn “kenbaar”. Op de koper die zich op non-conformiteit beroept, rust ter zake de stelplicht en bewijslast. Hij zal in dat kader, indien aan de orde, ook gemotiveerd moeten stellen dat hij aan de op hem rustende onderzoeksplicht heeft voldaan (of dat er geen reden was voor onderzoek). ECLI:NL:GHARL:2021:1264, 10 februari 2021

Herstelde gebreken mededelen?: Van een verkoper van een woning van bijna 65 jaar oud kan niet verwacht worden dat alle gebreken uit het verleden die deugdelijk zijn hersteld aan de koper worden gemeld. Het klopt dat het dak van de aanbouw van een latere datum is (2006), maar ook voor een dak van 15 jaar oud geldt dat oude en herstelde gebreken in beginsel niet hoeven te worden gemeld.. Kantonrechter Alkmaar 6 oktober 2021 RBNHO:2021:8906

Herstelde gebreken mededelen (2): Kennelijk verwijt koper verkoper dat die hem niet heeft verteld dat er (provisorische) werkzaamheden hebben plaatsgevonden aan de dakbeplating, schoorstenen en gootbakken. Niet valt echter in te zien dat en waarom een verkoper alle in het verleden uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de koper zou moeten melden. Dat zou alleen anders kunnen zijn als die werkzaamheden niet het gewenste resultaat hebben gehad waardoor er ten tijde van de eigendomsoverdracht (nog) een gebrek bestaat. Gerechtshof Den Haag 22 maart 2022 GHDHA:2022:615

Onderzoeksplicht? De rechtbank stelt voorop dat zij gedaagde niet volgt in zijn stelling dat eiser zijn onderzoeksplicht reeds heeft geschonden door na te laten een bouwkundig onderzoek te laten verrichten. Weliswaar kan het niet inwinnen van een bouwkundig advies bij het kopen van een (bestaande) woning een relevante factor zijn, maar het nalaten van het inwinnen van een dergelijk advies betekent niet per definitie dat daarmee de onderzoeksplicht is geschonden. Dit zal afhangen van de omstandigheden van het geval en het gerechtvaardigde verwachtingspatroon van de koper over de eigenschappen van het gekochte. In hoeverre een koper aan bepaalde eigenschappen (al dan) niet hoeft te twijfelen, zal mede afhankelijk zijn van de mededelingen van de verkoper, alsmede anderszins door de verkoper verstrekte informatie. Voorts is van belang in hoeverre er ook overigens, onder meer uit eigen waarneming, aanwijzingen zijn die tot (nader) onderzoek dwingen. Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht 13 oktober 2021 RBLIM:2021:7832

Kenbaar: Ter plaatse vastgesteld dat kruipruimte (deels) bereikbaar was. Bij deugdelijk bouwkundig onderzoek zou zijn gebleken (kenbaar) dat vloerbalken (deels) rot waren, dus geen sprake van verborgen gebreken. Kantonrechter Rotterdam 28 april 2022 RBROT:2022:3202

- Klachtplicht, verjaringstermijn:
o HR 27/06/2007 Pouw/Visser:Bij de beantwoording van de vraag of er binnen bekwame tijd geklaagd is moeten de omstandigheden van het geval betrokken worden, ook het feit of de verkoper nadeel lijdt door de (te) late klacht moet meegenomen worden in deze beslissing.

o HR 25/02/2005 Fabels /Meenderink: De koper is bevoegd eerst advies van een deskundige in te winnen alvorens hij de in artikel 7:23 lid 1 BW bedoelde kennisgeving aan de verkoper zendt. De klachttermijn neemt pas zijn aanvang zodra de koper met voldoende zekerheid kan zeggen dat er sprake is van non-conformiteit.

- noodzaak in gebreke stelling:

Kantonrechter Lelystad 4 april 2018 RBMNE:2018:1094
(..)

Voor een succesvol beroep op (vervangende) schadevergoeding is in beginsel vereist dat [eiser sub 1] c.s. een redelijke termijn aan [gedaagde sub 1] c.s. heeft gegeven om het gebrek te verhelpen (artikel 6:74 lid 2 in samenhang met artikel 6:82 lid 1 BW). Ter comparitie heeft [eiser sub 1] echter erkend dat de oude stuclaag al van de muren was verwijderd en door een stukadoor van een nieuwe stuclaag was voorzien voorafgaand aan het moment dat [gedaagde sub 1] c.s. voor het eerst in de gelegenheid is gesteld om het gestelde gebrek te verhelpen. De kantonrechter oordeelt dan ook dat [eiser sub 1] c.s. heeft nagelaten om [gedaagde sub 1] c.s. een redelijke termijn te geven om het gestelde gebrek te verhelpen.
Deze vordering wordt dan ook afgewezen. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of het stucwerk met een gebrek was behept en zo ja, of daardoor normaal gebruik van de woning werd belemmerd

- mededelingsplicht:
o HR 15/11/1957; koper mag afgaan op de juistheid van mededelingen van de verkoper.
o HR 30/11/1973 Van der Beek/Van Dartel;wanneer de verkoper inlichtingen had behoren te geven, kan deze zich er niet op beroepen dat de koper onvoldoende onderzoek heeft gedaan.
o HR 21/12/1990; de mededelingsplicht van de verkoper prevaleert boven de onderzoeksplicht van de koperà prioriteitsregel. De strekking van deze regel is bescherming te bieden aan de koper in een situatie waarin de verkoper een omstandigheid heeft verzwegen die hij had behoren mede te delen.
o HR 10 april 1998, NJ 1998,666 Offringa/Vink c.s. à de mededelingsplicht wordt zeer spoedig aanwezig geacht in het geval de verkoper het gebrek kende
o HR 14 november 1997, NJ 1998, 657 Holvricka/Brunink à ook als de verkoper het vermoeden heeft dat er een gebrek is moet er een mededelingsplicht aan worden genomen.
o HR 12 februari 1999 NJ 1999,584 Dohrmann c.s./Goorhuis c.s. à wanneer de verkoper het gebrek kende, en dus een mededelingsplicht had, is het niet meer van belang in welke mate de koper onderzoek heeft gedaan. De verkoper had het moeten melden ook al vertrouwde de verkoper op het onderzoek van de koper.

Rb Gelderland 25 oktober 2018, RBGEL 2018:5360: De rechtbank overweegt dat in zijn algemeenheid gesproken niet geldt dat, bij de verkoop van een huis, het niet melden van omstandigheden die geen tekortkoming in de koopovereenkomst opleveren, zoals hier de radiator en de vloerverwarming, een zelfstandige grondslag oplevert voor een schadevergoeding. Feiten of omstandigheden waarom dat in dit geval wel zo zou zijn, zijn niet aangevoerd.

Hof Den Haag 2020-09-15, ECLI:NL:GHDHA:2020:1659  Ten aanzien van klachtpunten 6 (condensvorming raampartij keuken), 7 (constructie badkamervloer), 9 (schutting) en 15 (kapotte verwarmingsknop) is het hof van oordeel dat deze gebreken niet aan normaal gebruik van de woning in de weg staan. Voor zover zij – mede in aanmerking genomen de ouderdom van de woning – als gebreken kunnen worden gekwalificeerd, zijn zij daarvoor van te geringe betekenis. Omdat het hier gebreken betreft die niet aan een normaal gebruik van de woning in de weg staan, kan ook niet worden gezegd dat op [geïntimeerde] een mededelingsplicht rustte ten aanzien van deze klachtpunten. [appellant 1] c.s. kan zich wat deze punten betreft dus evenmin met succes op dwaling beroepen.

- asbest

o Verkoper verklaart dat hem niet bekend is of er asbest in de zaak zit. Er blijkt asbest aanwezig maar dit maakt de zaak niet non-conform. Ook een beroep op dwaling strandt. Geen mededelingen van verkoper die koper doen dwalen, ook geen wederzijdse dwaling. (rechtbank Rotterdam, LJN BF1819, d.d. 17-09-08)

o De rechter stelt dat iedereen wel eens een gat in de muur boort om iets op te hangen. In deze woning was dat vanwege asbest in de muren niet mogelijk. De rechter vond de woning daarom niet geschikt voor normaal gebruik , LJN:BJ 3314, Rechtbank Den-Haag, d.d. 03-06-09)

* Woning waarvan de scheidingswanden asbest bevatten is niet geschikt voor normaal gebruik. Verkoper is aansprakelijk ondanks ouderdomsclausule. Koper heeft onderzoeksplicht niet verzuimd ondanks aanwezigheid twee zichtbare andere asbesthoudende plaatjes. Rechtbank Arnhem 18 mei 2010, ECLI:RBARN: 2010:BM7624

Asbest
De rechtbank overweegt dat de enkele aanwezigheid van asbest in een woning niet zonder meer meebrengt dat de woning niet de eigenschappen beschikt die nodig zijn voor normaal gebruik daarvan. In de (bij wat oudere huizen veel voorkomende) situatie dat het aanwezige asbest geen risico voor de gezondheid oplevert zo lang men daaraan geen zaag- of breekwerk verricht, staat de aanwezigheid van het asbest er niet aan in de weg dat de woning gewoon kan worden bewoond. Doet zich evenwel de situatie voor dat het aanwezige asbest, ook zonder hak- en breekwerk, gevaar oplevert voor de gezondheid, zodat men het huis dus niet veilig kan bewonen, dan bezit het huis niet de eigenschappen die nodig zijn voor normaal gebruik.( Rechtbank Oost-Brabant 27 februari 2019 RBOBR:2019:1059 )

Kantonrechter Utrecht 27 februari 2019 RBMNE:2019:954:

Anders dan eiser betoogt, kan niet worden geoordeeld dat de enkele aanwezigheid van asbest in het dakbeschot van de woning in de weg staat aan normaal gebruik van die woning. Omdat het hechtgebonden asbest betreft en bij alledaags gebruik van de woning geen sprake is van verwijdering/bewerking van dat asbest, is van schadelijkheid voor de gezondheid of ander nadeel namelijk geen sprake. De aanwezigheid van het asbest maakt de woning niet ongeschikt voor bewoning.

Eiser heeft aangegeven dat het asbest wel moest worden verwijderd bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de dakkapel en het dak, zodat de aanwezigheid van het asbest daardoor in weg staat aan het normaal gebruik van de woning. Het uitvoeren van niet direct noodzakelijke verbouwingswerkzaamheden valt echter niet onder normaal gebruik, maar is een aanpassing van de woning op grond van persoonlijke wensen, die in beginsel niet ziet op de algemene bewoonbaarheid van de woning. Dat eiser bij het vervangen van de dakkapel en de overige verbouwingswerkzaamheden aan het dak het asbest diende te laten saneren, maakt dus nog niet dat de geleverde woning niet de eigenschappen beschikte die noodzakelijk zijn voor normaal gebruik. Als eiser de verbouwingswerkzaamheden niet zou hebben uitgevoerd, bestond namelijk geen noodzaak of plicht het asbest te laten verwijderen. Dit kan anders zijn wanneer de werkzaamheden aan het dak wel noodzakelijk waren voor de algemene bewoonbaarheid van de woning. eiser heeft daarover aangevoerd dat het dak van de woning in een slechte staat zou verkeren waardoor de uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zouden zijn geweest, maar heeft deze stelling onvoldoende onderbouwd met enig bewijs.

In de onbekendheidsverklaring zegt de verkoper niet bekend te zijn met de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende materialen. Als achteraf blijkt dat de verkoper daar wel van op de hoogte was, is hij toerekenbaar tekortgeschoten bij de nakoming van zijn verplichtingen, Gerechtshof Den Haag ECLI:NL:GHDHA:2020:1333

Gerechtshof Den Bosch ( 1 juni 2021).: Vlak na het tekenen van de leveringsakte kwamen de kopers er achter dat asbest was verwerkt in het dak van hun nieuwe woning. Er is in casu zowel sprake van een tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst als van dwaling. Nu asbest in dak al verkruimelt voldoet woning niet aan normaal gebruik, bovendien waren verkopers op de hoogte van het asbest, maar vullen zij op het vragenformulier bij de koopovereenkomst in dat er geen sprake was van asbest. ( ECLI:NL:GHSHE:2021:1611 )

- Burenoverlast
o Ten aanzien van het beroep van eisers op non-conformiteit (artikel 7:17 BW is de rechtbank van oordeel dat wanneer buren zodanige structurele en objectief ernstige overlast veroorzaken dat aan het redelijkerwijs te verwachten woongenot ernstig afbreuk wordt gedaan (verder te noemen: de overlast), er onder omstandigheden aanleiding kan zijn voor het oordeel dat de woning niet de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Tot de normale eigenschappen van een woonhuis behoort ook dat het de bewoner een bepaald minimumniveau van immaterieel woongenot dient te verschaffen. De werking van artikel 7:17 BW is naar het oordeel van de rechtbank in dat opzicht dan ook niet beperkt tot materiele eigenschappen, zoals materiaal en constructie.( LJN: AZ2615, Rechtbank Arnhem d.d. 30-08-2006);

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 29 augustus 2017 GHARL:2017:7517,  inzake geluidsoverlast van gehandicapt king van de buren:

"Het moge zo zijn dat geïntimeerden c.s. het geluid als zeer hinderlijk ervaren - en het hof gaat er zonder meer vanuit dat dit voor hen ook het geval is -, dat betekent nog niet dat het geluid naar objectieve maatstaven het te verwachten wooncomfort van een woning in een rustige buurt ernstig vermindert".

Rechtbank Amsterdam 18 juli 2018 RBAMS:2018:5104 :

Verkopers van woning hadden aan koper moeten meedelen dat hun onderburen geluidshinder van de vloer van de woning ondervonden, alsmede dat zij met hun onderburen afspraken hadden gemaakt over het gebruik van de vloer en over het laten verrichten van nader onderzoek naar mogelijke maatregelen ter beperking van de geluidshinder. Door dat te verzwijgen, is sprake van dwaling en toerekenbaar tekort schieten.

Geluidisolatie woning. Rechtbank Amsterdam 31 maart 2021 RBAMS:2021:2236: Het pand dateert uit 1927 en heeft houten vloerconstructies. Bij dergelijke oude woningen, ook al hebben renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden, is sprake van een zekere mate van gehorigheid. Deze omstandigheden, ook in samenhang bezien met het feit dat de koopovereenkomst over het niveau van geluidisolatie geen specifieke voorwaarden bevat, brengen mee dat eiser niet een hoog niveau van geluidisolatie mocht verwachten en ook niet mocht verwachten dat bijvoorbeeld contact- of leefgeluiden van de (boven)buren niet te horen zouden zijn. Een bepaalde mate van gehorigheid is immers onvermijdelijk in dergelijke bestaande bouw,

-Krakend dak: In de verkoopbrochure is de zolder omschreven als een "slaapzolder". Daarmee maakt die zolder deel uit van het voor bewoning bestemde en geschikte deel van de woning. Het vóórkomen van duidelijk hoorbare en hinderlijke geluiden van het dak, zoals geconstateerd door NAA, veroorzaakt door gebreken in de dakconstructie, zoals vastgesteld door de BDA Groep, kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, een gebrek vormen dat een normaal gebruik van de woning belemmert." ( Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden 20 februari 2018 GHARL:2018:1660 )

- Boktor
o De rechtbank stelt voorop dat een koper van een reeds bestaande woning, in dit geval gebouwd 1895, niet kan en mag verwachten dat de woning de eigenschappen heeft van een nieuwe woning. Van een verkoper mag worden verwacht de hij de hem bekende onzichtbare gebreken, waardoor de woning de feitelijk eigenschappen mist die voor normaal gebruik nodig zijn, aan de koper meldt. Met betrekking tot onzichtbare gebreken die de verkoper onbekend zijn, geldt dat de verkoper hiervoor slechts aansprakelijk kan worden gesteld indien het gebrek zich manifesteert in concrete overlast die zodanig ernstig is dat een normaal gebruik van de woning wordt verhinderd. Rechtbank Arnhem 4 dec 1997, Rechtbank Utrecht 17 september 1997.

o op grond van de oudheidsverklaring mochten kopers in beginsel niet verwachten dat de kap van de dakconstructie vrij van boktor zou zijn, Gerechtshof Amsterdam, LJN: BU9605

- Houtrot

o Verkopers recreatiewoning aansprakelijk voor rottend dak, hoewel zij dit niet wisten bij verkoop en levering. Art.5.3 standaard NVM contract betreft een garantieverplichting. Een recreatiewoning met een rottend dak is niet geschikt voor normaal gebruik als zodanig.( LJN: AU0169,Sector kanton Rechtbank Haarlem , 265554 CV EXP) d.d. 14/07/05

o door houtrot aangetaste bovendorpel van de balkondeuren is niet zodanig ernstig dat daardoor de woning niet normaal kan worden gebruikt, Gerechtshof Leeuwarden, LJN: BM 2243. Verkoper is niet aansprakelijk. Maar dat kan anders zijn indien verkoper de rotte dorpel door overschilderen heeft gemaskeerd met het oog op de verkoop.

- houtzwam
o HR van den Broek c.s. / Van Dael: de overeenkomst moet op het moment van de overdracht aan de overeenkomst beantwoorden. Omdat schimmel heel erg snel kan optrekken werd er in deze zaak geoordeeld dat het hof niet aan de stelling voorbij had mogen gaan van de verkoper dat de koper misschien wel de muren verkeerd had geinjecteerd en dat er natte winters waren geweest, mede omdat het beroep op non-conformiteit werd gedaan na twee jaar en schimmel dus snel kan optrekken. (HR 2 april 1999. NJ 1999, 585)

Schimmel en zwammen op balken houten vloer. Ten tijde van levering al aanwezig, dus niet voldoende duurzaam voor normaal gebruik. Wel 'kenbaar' in de zin van de koopovereenkomst. Kopers hebben niet voldaan aan onderzoeksplicht. Gerechtshof Den Haag, 13-07-2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1254

- vloerbalken

aangetaste vloerbalken die verhinderen dat koper van de woning zijn badkamer verbouwt, verhinderen het normaal gebruik van de woning. Verkoper is aansprakelijk ook al had verkoper geen kennis van de gebreken. Tekortkoming komt naar verkeersopvatting van rekening verkoper. Rechtbank Arnhem, 12 mei 2010

- bodemverontreiniging, olietank
o verkoper hoeft geen mededeling te doen van een aanwezige olietank als dat hem niet gevraagd wordt ongeacht of hij al dan niet bekend was of had behoren te zijn met de aanwezigheid van de tank. HR 22/11/96 NJ 1997/527.

o De aanwezigheid van puin, huisafval en asbest in de grond van het verkochte staat een normaal gebruik in de weg, zelfs als de woning circa. 350 jaar oud is, Rb Arnhem, 17 december 2008, NJF 2009, 60

o Dat de koper genoodzaakt zal zijn aanzienlijke saneringskosten te maken belet niet het normaal kunnen gebruiken van de woning. Gelet op bestaande aanwijzingen had koper er niet op mogen vertrouwen dat de bodem niet behept was met verontreiniging, Rechtbank Maastricht 13 augustus 2003, LJN AN17928;

o verkoper heeft zijn mededelingsplicht geschonden en is jegens koper aansprakelijk voor de bodemverontreiniging, Rechtbank Zutphen, 25 juni 2008, NJF 2008, 351

o Tussen partijen is niet in geschil dat, gelet op de vervuiling van de olietank, sanering van die olietank noodzakelijk was. Op grond hiervan is de rechtbank van oordeel dat de bij de woning aangetroffen vervuilde olietank de woning minder geschikt maakt als woonhuis en mitsdien als gebrek aan de woning moet worden beschouwd. Immers heeft deze olietank een negatieve invloed op de gezondheid en veiligheid van de woonomgeving. Dat [eisers] in de tijd voor november 2005 niets van de aanwezigheid van de vervuilde olietank hebben gemerkt, maakt niet dat de woning desondanks geschikt was voor normaal gebruik. De negatieve invloed van de olietank op hun woonomgeving was door [eisers] enkel nog niet onderkend ( Rechtbank Rotterdam, 8 juli 2009).

o Er is sprake van ernstige bodemverontreiniging, maar niet is aangetoond dat de gezondheid daardoor wordt bedreigd. De bodemverontreiniging staat bewoning ( het normale gebruik ) dan ook niet in de weg. Wel is de bodemverontreiniging er de oorzaak van dat eisers niet kunnen aanbouwen. Maar het kunnen aanbouwen valt niet onder de normaal-gebruik-garantie van artikel 6.3 van de koopovereenkomst. De omstandigheden dat de bodem ernstig verontreinigd is ter plaatse van de voorgenomen aanbouw en dat eisers daardoor niet kunnen aanbouwen zijn geen omstandigheden op grond waarvan geoordeeld kan worden dat sprake is van non-conformiteit en dat gedaagde daardoor toerekenbaar tekort is geschoten.( Rechtbank Overijssel, 5 oktober 2021,, zaaknummer 9195184/CV EXPL 21-2011 (niet gepubliceerd).

electrische installatie: Het hof overweegt als volgt. Het gaat hier om een huis uit 1924 en verkopers hadden verklaard dat de technische installatie niet vernieuwd was. Kopers hadden rekening moeten houden met een elektrische installatie die mogelijk gedeeltelijk dateerde uit 1924. Dat betekent dat kopers  niet mochten verwachten dat de elektrische installatie aan de huidige (veiligheids-)eisen zou voldoen. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: ECLI:NL:GHARL:2021:1264, 10 februari 2021

Lekkage

o de lekkage hadden kopers redelijkerwijs al bij de bezichting van het huis vóór het sluiten van de koopovereenkomst kunnen constateren bij het bouwtechnisch onderzoek. Lekkagesporen op de muren zijn immers een concrete aanwijzing aangaande een mogelijk gebrek. Verkoper derhalve niet aansprakelijk., Rechtbank Arnhem, LJN: BVO489

Lekkage, herstelkosten, badkamer: : Schade door lekkage in koopwoning. De kantonrechter oordeelt dat die lekkage voldoende is gebleken. Ook neemt de kantonrechter aan dat die lekkage al bestond bij overdracht van de woning. Die lekkage brengt mee dat de woning (deels) niet geschikt was voor een normaal gebruik als woning. Daarom moeten de verkopers de herstelkosten betalen aan de kopers. De kantonrechter schat de herstelkosten op € 7.500,00. Die kosten moeten de verkopers betalen ( Kantonrechter Zaanstad 4 februari 2021 RBNHO:2021:914 ).

Lekkage ( lekkende ramen) , gevolgschade

Kantonrechter Rotterdam 3 december 2020 RBROT:2020:11321
Verkoper is aansprakelijke voor lekkende ramen op grond van artikel 6.3. koopovereenkomst. Echter is verkoper op grond van datzelfde artikel slechts aansprakelijk voor herstelkosten, maar niet voor gevolgschade. Dat is pas anders als verkoper het gebrek kende en koper hierover had moeten informeren.

Gevolgschade? Aanvullende schade?: Verkoper betwist dat de geoffreerde werkzaamheden zien op het herstel van de bestaande situatie. Volgens verkoper. gaat het om aanvullende schade en daar ziet artikel 6.3 (laatste regel) van de koopovereenkomst niet op. De rechtbank volgt verkoper hierin niet. Uit de offertes blijkt immers dat de geoffreerde werkzaamheden zien op het herstellen van het dak, het leveren en plaatsen van kunststof kozijnen, het herstellen van de plafonds in de woonkamer, keuken en overloop en het opnieuw stucen van de buitengevels. [eiser] heeft gemotiveerd gesteld dat de kozijnen als gevolg van de lekkages zodanig zijn beschadigd dat deze moeten worden vervangen, en dat de schade aan de plafonds en gevel een rechtstreeks gevolg zijn van de foutieve dakconstructie en de daardoor ontstane lekkages. Daarmee is geen sprake van aanvullende schade, maar van schade die een rechtstreeks gevolg is van de tekortkoming van verkoper. ( RBROT:2021:7446).

 Verzakte aanbouw, normaal gebruik

Het Gerechtshof Amsterdam, 18.07.2017 (GHAMS:2017:2658) , stelt dat voor een succesvol beroep op non-conformiteit vereist is dat wordt bewezen dat de verzakking of zetting een normaal gebruik van de woning in de weg staat (artikel 7:17 BW) . Met normaal gebruik van een woning wordt bedoeld dat er in die woning kan worden gewoond, maar ook dat dit zonder onaanvaardbare overlast kan en dat de constructieve veiligheid van de woning niet in gevaar komt. Koper heeft volgens de rechter niet, dan wel onvoldoende onderbouwd dat de zakking van de vloer van de serre een normaal gebruik van de woning in de weg staat. De enkele constatering van een geringe zakking is daarvoor immers onvoldoende.

Gebrekkige Riolering, verborgen gebrek riool

Volgens de kantonrechter te Roermond (  6 september 2017 RBLIM:2017:8741 ) is verkoper aansprakelijk voor de schade die volgt uit een gebrekkige riolering. De kantonrechter stelt: "Aangezien voornoemd gebrek in de riolering naar het oordeel van de kantonrechter een normaal gebruik van de woning verhindert dient geoordeeld te worden dat er sprake is van non-conformiteit"..

Open haard, normaal gebruik

Als onbetwist staat vast dat de woning in de verkoopbrochure werd aangeduid als “met haard”, en dat er een open haard is. Ook is niet in geschil dat de bestaande open haard en het rookkanaal nu niet geschikt zijn om veilig hout in te stoken en dat er op dit moment alleen een gaskachel op kan worden aangesloten. Een gaskachel is echter wezenlijk anders dan een open haard. Naar gangbaar spraakgebruik is dus geen sprake van een functionerende, operationele open haard. Nu de woning is aangeboden met open haard is sprake van een gebrek dat het normaal gebruik van een woning met open haard in de weg staat. Ook hier dient te worden beoordeeld of eisers op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten dat dit gebrek zich niet voor zou doen ( Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem 9 januari 2019 RBNHO:2019:138 ).

Afwijkende maat: 

Een afwijkende maat van het geleverde huis of stuk grond komt in beginsel voor rekening en risico van de koper. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de verkoper of de makelaar aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld als verkoper wist dat de afmetingen voor koper van beslissende betekenis zijn of de makelaar verkeerde meetmethoden heeft gehanteerd. Zie: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 14.12.2016 (GHSHE:2016:5541)  en het artikel afwijkende maat.

HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1176: Kopers mogen er in beginsel van uitgaan dat de meetinstructie is gehanteerd en dat de in de verkoopinformatie genoemde woon- of gebruiksoppervlakte dus overeenkomt met de netto woonoppervlakte van de woning.

Aansprakelijkheid makelaar bij afwijkende maat

Uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 11 september 2013 blijkt dat een verkopend-makelaar ten opzichte van de koper aansprakelijk is voor een verkeerde meting van de oppervlakte van het huis. 

Makelaar is ook aansprakelijk ten opzichte van de koper als hij in de brochure de bruto-woonoppervlakte vermeldt in plaats van de geringere netto-woonoppervlakte overeenkomstig de verplichte NVM-meetinstructie (Hof Amsterdam, 24 januari 2017).

Hoe wordt de schadevergoeding bij afwijkende maat bepaald? Zie: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 maart 2021 GHSHE:2021:690.  En zie ook: Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2021:1680

Makelaar handelt onzorgvuldig:: Wegens het nalaten van het bezichtigen van de woning in kwestie en het onvoldoende waarschuwen over de risico's van een ouderdomsclausule in het koopcontract is sprake van schending van de zorgplicht van een aankoopmakelaar ( Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2021:1294 ).

Strijd met bouwvoorschriften

Een huis kan in strijd met bouwvoorschriften (bijv. het bouwbesluit) gebouwd of verbouwd zijn. Dat kan een verborgen gebrek opleveren waarvoor verkoper aansprakelijk is. Lees meer. Denk bijvoorbeeld aan een dakkapel of serre zonder vergunning.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 25 februari 2005 (ECLI:NL:HR:2005:AR5383 (Fabels/Meenderink)) beslist dat de conformiteitseis van artikel 7:17 BW met zich brengt dat de koper van een woning in beginsel, behoudens andersluidende afspraken, ervan mag uitgaan dat de bouw van de woning of een verbouwing destijds is geschied met inachtneming van de op dat moment geldende voorschriften, ook als die voorschriften niet direct betrekking hebben op de gebruiksbepalende eigenschappen of veiligheidsaspecten van de woning. Op grond van dit arrest kan derhalve ook sprake zijn van non-conformiteit als sprake is van gebreken die niet aan het normaal gebruik van de woning in de weg staan.

Strijd met verkoopbrochure

Als de geleverde woning afwijkt van hetgeen is vermeld in de verkoopbrochure, is er niet altijd sprake van een non-conforme levering. Van belang is namelijk ook hetgeen in de vragenlijst behorende bij de koopovereenkomst door verkoper wordt gemeld. Zie Gerechtshof Amsterdam: ECLI:NL:GHAMS:2018:233

Overschrijding maxiimale bebouwingsoppervlak: Eiseres kon op basis van de informatie in de verkoopadvertentie op het moment van de totstandkoming van de koop niet bekend zijn met de overschrijding van de maximale bebouwing. Verkoper had deze inlichtingen moeten verstrekken, waardoor hij zich er niet op kan beroepen dat eiseres onvoldoende onderzoek heeft gedaan, Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem 20 april 2022 RBNHO:2022:3723.

NVM-vragenlijst

De bij de NVM koopakte overgelegde vragenlijst beoogt niet meer en niet minder dan vorm, inhoud en structuur te geven aan de mededelingsplicht van de verkoper. De vragenlijst beoogt geen garanties te geven, maar heeft een informatieve strekking en is van algemene aard. Feiten of omstandigheden die zouden moeten leiden tot een ander oordeel zijn gesteld noch gebleken ( Rechtbank Groningen 12 oktober 2011 RBGRO:2011:4239 ).

Verkoper aansprakelijk voor correct invullen vragenlijst: "De door verkoper ingevulde vragenlijst is geen garantie, maar dat betekent niet dat zij betekenisloos is voor de uitleg van de overeenkomst en met name voor wat kopers mochten verwachten is de ingevulde vragenlijst van belang. Zo mochten kopers op grond van de met “ja” beantwoorde vragen “Is er sprake van gevelisolatie?” en “Is er sprake van vloerisolatie?” verwachten dat de vloeren en gevels voldoende geïsoleerd waren. Doordat vloer- en gevelisolatie grotendeels ontbraken beantwoordt de woning niet aan de koopovereenkomst. Als  verkoper niet wist wat wel en niet geïsoleerd was, had zij de vragenlijst niet moeten invullen of had zij haar onzekerheid aan de wederpartij moeten meedelen ( Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,  ECLI:NL:GHARL:2020:752 ). Nota bene: deze regel geldt volgens het Hof niet voor het isolatieglas, omdat kopers zelf hadden kunnen constateren dat dit niet in het gehele huis aanwezig was.

Bouwexpertise Vereniging Eigen Huis: een opdrachtgever voor een aankoopkeuring aan Vereniging Eigen Huis klaagt er bij de rechter over dat de bouwkundige van de VEH haar werk niet goed heeft uitgevoerd. Uit het bouwkundig rapport zou onvoldoende de gebreken aan de tegelvloer blijken. Hof: 

Naar het oordeel van het hof heeft [geïntimeerde 2] met de kwalificatie van de tegelvloer als redelijk appellant er voldoende voor gewaarschuwd dat de tegelvloer gebreken kon vertonen, zoals versleten voegen over een relatief beperkte oppervlakte. Een verdergaande waarschuwingsplicht wordt niet aangenomen. Het is aan eiser om te bewijzen dat de vloer in mei 2014 ernstigere gebreken vertoonde waarvoor [geïntimeerde 2] had moeten waarschuwen ( Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 juli 2019 GHARL:2019:6258 0.

Bouwexpertise: koper van woning klaagt te laat bij bouwexpert over de uitgevoerde keuring: Rb. Rotterdam 2021-12-22, ECLI:NL:RBROT:2021:13129 (Bouwtechnische keuring voor aankoop woning.)

Conflict met VVE
Dwaling bij koop appartement: de verkoper had de koper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst op de hoogte moeten stellen van zijn conflict met de VVE. De verkoper heeft ook onrechtmatig gehandeld door hiervan geen melding te doen in de VVE-checklist en door de situatie onjuist aan de koper voor te spiegelen. Vernietiging koopovereenkomst en verwijzing naar de schadestaatprocedure,  Rechtbank Rotterdam 28 juli 2021 RBROT:2021:7770

Rechtshulp bij uw eigen situatie:

rechtspraak

Verborgen gebreken zaken, zijn vaak juridisch lastige kwesties, waarbij het bovendien om veel geld kan gaan. Vraag daarom (tijdig) rechtshulp aan onze specialisten als u te maken heeft met een verborgen gebrek bij een huis. Wij helpen zowel kopers als verkopers. Bel 020 - 6890 863, of mail

Verborgen-gebreken.net?

  • Specialist in verborgen gebreken ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven snelle actie
  • Scherpe tarieven voor kopers en verkopers in heel Nederland
  • Privacyverklaring

Feiten

  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Klantwaardering: 9,2
  • Meer dan 3500 zaken behandeld

Contactinformatie

020 6890 863

Stel uw vraag