top klein1

Wat is de verjaringstermijn bij verborgen gebreken?

 

verjaringstermijn verborgen gebreken

Als je als koper van een huis een ernstig gebrek constateert, is het extra zuur als je de schade niet kan verhalen omdat er niet tijdig is geklaagd, of als de vordering is verjaard. Om die reden is het zaak stil te staan bij de klachtplicht van de koper en de verjaringstermijn bij verborgen gebreken. Hieronder leest u daar meer over.

Klachtplicht termijn

Op grond van de wet ( artikel 7: 23 BW ) dient een koper die een gebrek aan het geleverde constateert 'binnen bekwame tijd' het gebrek te melden aan de verkoper. Het is de vraag wat onder het begrip 'binnen bekwame tijd' dient te worden verstaan. Uit genoemd wetsartikel volgt dat een melding van het gebrek aan verkoper in ieder geval op tijd is als dit plaatsvindt binnen binnen 2 maanden nadat het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt. Wij adviseren kopers daarom bij voorkeur binnen 2 maanden te reclameren bij verkoper in geval van een gebrek.

Klacht na 2 maanden

Een klacht ná 2 maanden na ontdekking van het gebrek (of nadat het gebrek had kunnen worden ontdekt) is niet per definitie té laat. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan ook dan de klacht op tijd zijn. Dit volgt uit de rechtspraak van de Hoge Raad en diverse lagere rechters.

Uit de rechtspraak volgt dat het overschrijden van de 2 maanden termijn met name dan niet snel tot verval van rechten leidt als de belangen van verkoper niet zijn geschaad door de latere melding. Voorts zal in het algemeen de koper een redelijke termijn worden gegund om het gebrek te laten onderzoeken, bijvoorbeeld door een expert. Maar ook in dat laatste geval adviseren wij de koper het gebrek alvast aan verkoper te melden en daarbij aan te geven dat het gebrek nader wordt onderzocht, waarna verkoper van de uitkomsten van het onderzoek op de hoogte zal worden gesteld.

Uiteraard is het altijd verstandig bewijs te hebben van de melding van de klacht. Een aangetekend schrijven met daarin vermelding van het gebrek ligt daarom het meeste voor de hand.

Verjaringstermijn verborgen gebreken

Als de verkoper niet bereid blijkt het geconstateerde gebrek te herstellen of de koper daarvoor schadeloos te stellen, kan de koper overwegen de zaak voor de rechter te brengen. Dat moet de koper op tijd doen. De koper dient namelijk binnen uiterlijk twee jaar na de hiervoor bedoelde mededeling van de klacht een procedure bij de rechter te starten. Doet koper dat niet binnen genoemde 2 jaar dan zijn zijn rechten verjaard.

Maar let op: De verjaringstermijn kan worden ‘gestuit’ door een schriftelijke mededeling van koper aan verkoper dat hij zijn recht op nakoming of vergoeding handhaaft. Door het stuiten zal de termijn van twee jaar telkens opnieuw gaan lopen. Uiteraard is het zaak ook de stuitingsbrief aangetekend te versturen,

Vraag rechtshulp, bestel voorbeeldbrief                                                                                                                                                                        

Bij verborgen gebreken kunnen de financiële belangen groot zijn. Let daarom op termijnen en vraag altijd hulp aan onze gespecialiseerde advocaten en juristen. Een kostbare misser is immers zo gemaakt. Bel: 020 - 6890 863 of mail , of bestel onze voorbeeldbrief als u verkoper op de juiste juridische wijze aansprakelijk wil stellen voor gebreken door te klikken op: voorbeeld brief aansprakelijk stellen verkoper huis.

 

Verborgen-gebreken.net?

  • Specialist in verborgen gebreken ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven snelle actie
  • Scherpe tarieven voor kopers en verkopers in heel Nederland
  • Privacyverklaring

Feiten

  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Klantwaardering: 9,2
  • Meer dan 3500 zaken behandeld

Contactinformatie

020 6890 863

Stel uw vraag